Głosowanie na temat cyberprzemocy!


Czy kiedykolwiek doświadczyłeś/-aś cyberprzemocy?
Niestety tak, i wciąż się z nią borykam.
Tak, byłem/-am ofiarą cyberprzemocy, ale udało mi się z nią uporać.
Tak, ale nie mam pojęcia jak sobie z nią radzić.
Nie wydaje mi się, że to co udało mi się przeżyć kwalifikuje się jako cyberprzemoc.
Nie, nie udało mi się doświadczyć cyberprzemocy, ale ktoś kogo znam doświadczył.
Nie, nigdy nie pojawiła się w moim życiu cyberprzemoc, ani w życiu osób, które znam.
Nie wiem, moja wiedza na temat cyberprzemocy jest znikoma.
Nie chcę odpowiadać na to pytanie, ponieważ jest to dla mnie trudny temat.

Czy uważasz, że kampanie i komunikaty dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy są skuteczne?
Tak, uważam, że kampanie i komunikaty dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy są wysoce skuteczne.
Tak, tego typu kampanie są w pewnym stopniu skuteczne.
Tylko trochę, tego typu kampanie moim zdaniem prawie do nikogo nie docierają oraz praktycznie nic nie zmieniają w sposobie myślenia.
Nie, ale tylko z powodu braku środków finansowych i inwestycji w ten obszar.
Nie, ponieważ kampanie skupiają się na edukacji i prewencji, a nie na faktycznym rozwiązaniu problemu.
Nie, kampanie i komunikaty dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy zupełnie nie mają wpływu na zmniejszenie problemu, a nawet go pogarszają.
Nie umiem udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie rozumiem czym jest cyberprzemoc.
Nie umiem się zdecydować./Nie wiem.

Cyberprzemoc jest problemem malejącym czy rosnącym?
Rosnącym, cyberprzemoc jest coraz większym i poważniejszym problemem.
Rosnącym, ale tylko w niektórych grupach wiekowych lub społecznych.
Stagnującym, liczba przypadków cyberprzemocą nie rośnie, ale nie maleje też znacząco.
Zależnym od kontekstu, w niektórych społecznościach problem maleje, w innych rośnie.
Malejącym, ale tylko dzięki zwiększonemu wysiłkowi w edukacji i prewencji.
Malejącym, w ostatnich latach zauważalna jest tendencja do zmniejszania się problemu.
Zmieniającym się, problem cyberprzemocy jest złożony i trudno go sklasyfikować jako malejący czy rosnący.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Czy uważasz, że powinny być surowsze przepisy przeciwko cyberprzemocy?
Tak, znacznie surowsze przepisy są potrzebne, aby skutecznie zwalczać cyberprzemoc.
Tak, ale tylko jeśli przepisy takie będą skutecznie egzekwowane.
Tak, ale tylko jeśli zostaną wprowadzone równocześnie z lepszą edukacją i prewencją przynajmniej w sferze cyberprzemocy.
Nie, surowsze przepisy mogą prowadzić do nadużyć i ograniczeń wolności słowa w Internecie.
Nie, surowsze przepisy nie są potrzebne, ponieważ nie rozwiązują podstawowych problemów związanych z cyberprzemocą.
Nie, istnieją już wystarczająco surowe przepisy przeciwko cyberprzemocy.
Zależy, w niektórych przypadkach surowsze przepisy mogą być potrzebne, w innych niekoniecznie.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.
Reklama

Jaka grupa wiekowa jest Twoim zdaniem najbardziej narażona na cyberprzemoc?
Dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat).
Młodzież w wieku nastoletnim (13-18 lat).
Młodzi dorośli w wieku 18-25 lat.
Dorośli w wieku 25-35 lat.
Dorośli ludzie w wieku 35-45 lat.
Ludzie dorośli w wieku 45-55 lat.
Starsze osoby w wieku powyżej 55 lat.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Jak myślisz, która platforma mediów społecznościowych jest najczęściej wykorzystywana do cyberprzemocy?
Facebook
Twitter
Instagram
TikTok
Reddit
YouTube
Snapchat
Nie wiem./Nie rozumiem cyberprzemocy./Inna odpowiedź.
Reklama

Czy szkoły powinny być odpowiedzialne za przeciwdziałanie cyberprzemocy, która miała miejsce wśród uczniów, ale poza szkołą?
Tak, szkoły powinny brać odpowiedzialność za cyberprzemoc między uczniami, nawet jeśli ta cyberprzemoc ma miejsce poza szkołą, ponieważ szkoły są miejscem, w którym uczniowie spędzają wiele czasu i mają wpływ na ich życie społeczne.
Szkoły powinny zachęcać uczniów do zgłaszania przypadków cyberprzemocy, które mają miejsce poza szkołą, i zapewnić wsparcie dla uczniów, którzy padli ofiarą takiej cyberprzemocy.
Szkoły powinny działać we współpracy z rodzinami i organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa, aby skutecznie przeciwdziałać cyberprzemocy między uczniami poza szkołą.
Szkoły powinny podejmować działania w celu przeciwdziałania cyberprzemocy, ale tylko wtedy, gdy działa się to w interesie uczniów i w granicach ich kompetencji.
Nie, szkoły nie powinny być odpowiedzialne za cyberprzemoc między uczniami, która ma miejsce poza szkołą, ponieważ szkoły nie mają kontroli nad życiem uczniów poza szkołą.
Nie, interwencje szkół w kwestiach cyberprzemocy są zupełnie zbędne i tylko pogorszyły by ten problem.
To zależy od polityki szkoły, ale warto rozważyć włączenie działań poza nią.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Co szczególnie Twoim zdaniem szkoły powinny zrobić, aby zająć się cyberprzemocą wśród uczniów?
Powinny wprowadzić ostre kary dla sprawców cyberprzemocy.
Powinny oferować pomoc psychologiczną dla ofiar cyberprzemocy.
Powinny angażować rodziców w walkę z cyberprzemocą.
Powinny monitorować aktywność uczniów w internecie.
Powinny prowadzić edukację dla uczniów na temat szkodliwości cyberprzemocy.
Kilka z powyższych lub więcej. Najlepiej jeśli szkoły podejmą wszystkie wymienione kroki.
Żadne z powyższych, szkoły tylko pogorszyłyby ten problem.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Czy uważasz, że cyberprzemoc powinna być karalna?
Tak, cyberprzemoc powinna być traktowana tak samo jak przemoc fizyczna i być karana zgodnie z prawem.
Tak, cyberprzemoc powinna być karalna, ponieważ może powodować poważne szkody emocjonalne i psychiczne u ofiar.
Tak, ponieważ bez karania sprawców, cyberprzemoc będzie traktowana jako coś nieważnego i będzie trudno ją powstrzymać.
Tak, ale tylko w przypadkach poważnej cyberprzemocy.
Nie, nie powinna być karalna, ponieważ kary są nieskuteczne w zapobieganiu cyberprzemocy i mogą prowadzić do większej niechęci do zgłaszania incydentów.
Nie, nie powinna być karalna, ponieważ to zadanie powinno należeć do rodziców, szkół i społeczności, a nie do organów ścigania.
Zależy od rodzaju cyberprzemocy i skali szkody, jaką powoduje.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Czy uważasz, że anonimowość w internecie przyczynia się do rozpowszechnienia cyberprzemocy?
Tak, anonimowość w internecie sprawia, że ludzie często mówią i robią rzeczy, których nie zrobiłby w rzeczywistości.
Tak, anonimowość w internecie ułatwia sprawcom cyberprzemocy unikanie konsekwencji swoich działań.
Anonimowość w internecie ma niewielki wpływ na poziom cyberprzemocy.
Anonimowość w internecie może sprzyjać cyberprzemocy, ale nie jest jej główną przyczyną.
Nie, ponieważ nie zawsze sprawcy cyberprzemocy działają anonimowo.
Nie, ponieważ istnieją narzędzia, które pozwalają na identyfikację sprawców cyberprzemocy nawet przy zachowaniu anonimowości.
Nie, anonimowość nie ma znaczenia dla rozwoju cyberprzemocy.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Czy uważasz, że polskie główne media publiczne przedstawiają cyberprzemoc w dokładny oraz prawdziwy sposób?
Tak, polskie media prezentują cyberprzemoc w dokładny i prawdziwy sposób.
Polskie media poświęcają wystarczającą ilość uwagi problemowi cyberprzemocy, a rzetelność reportaży jest wystarczająco satysfakcjonująca.
Media w Polsce poświęcają odpowiednią ilość uwagi temu problemowi, ale przedstawiają go w nie najbardziej obiektywny sposób.
Niektóre media prezentują cyberprzemoc w sposób tendencyjny, wykorzystując ją jako narzędzie polityczne lub ideologiczne.
Polskie media mają ograniczony wpływ na postrzeganie i rozumienie cyberprzemocy przez społeczeństwo.
Nie, polskie media pokazują głównie nieodpowiedni, nieobiektywny oraz wprowadzający w błąd obraz cybeprzemocy.
Polskie media nie poświęcają wystarczającej uwagi problemowi cyberprzemocy.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Który z poniżej opisanych sposób jest Twoim zdaniem najważniejszy do podjęcia, aby zachęcić społeczeństwo bardziej do okazywania szacunku i życzliwości w sieci?
Edukacja - ważne jest, aby społeczeństwo nauczyło się zasad kultury w sieci oraz szacunku do innych użytkowników.
Promowanie pozytywnych wartości - media społecznościowe, blogi i fora internetowe mogą być wykorzystane do promowania pozytywnych wartości takich jak tolerancja, empatia, czy życzliwość.
Uczestnictwo w akcjach społecznych - akcje społeczne, takie jak Dzień bez Hejtu, mogą zachęcać ludzi do refleksji nad swoim zachowaniem w Internecie.
Nauka rozpoznawania cyberprzemocy - edukacja na temat cyberprzemocy i sposobów jej rozpoznawania może pomóc w zwalczaniu negatywnych zachowań.
Podejmowanie działań przeciwko cyberprzemocy - ważne jest, aby społeczeństwo zwracało uwagę na cyberprzemoc i podejmowało działania w celu jej zwalczania, np. poprzez zgłaszanie takich przypadków administratorom serwisów internetowych.
Wspieranie ofiar cyberprzemocy - ofiary cyberprzemocy powinny otrzymać wsparcie i zrozumienie od innych użytkowników.
Promowanie pozytywnych wzorców zachowań - społeczeństwo może zachęcać do okazywania szacunku i życzliwości, poprzez promowanie pozytywnych wzorców zachowań w Internecie, np. nagradzając ludzi za pozytywne komentarze lub posty.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Czy uważasz, że osoby postronne mają obowiązek interweniować w przypadkach cyberprzemocy?
Tak, osoby postronne mają moralny obowiązek interweniować w przypadkach cyberprzemocy, ponieważ mogą pomóc ofiarom i zapobiec dalszym szkodom.
Osoby postronne powinny zgłaszać przypadki cyberprzemocy do odpowiednich instytucji, np. policji lub administratorów serwisów internetowych.
Osoby postronne powinny interweniować tylko wtedy, gdy czują, że mogą to zrobić bezpiecznie i skutecznie.
Nie, osoby postronne nie mają obowiązku interweniować w przypadkach cyberprzemocy, ponieważ mogą nie mieć wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, aby skutecznie pomóc.
Osoby postronne mogą pomóc ofierze cyberprzemocy poprzez udzielanie jej wsparcia emocjonalnego i moralnego.
Nie, osoby postronnie absolutnie nie powinny interweniować w wypadkach cyberprzemocy.
Interwencja osób postronnych powinna być zależna od sytuacji i kontekstu, ponieważ nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Nie umiem się zdecydować./Nie rozumiem cyberprzemocy.

Którą z tych definicji cyberprzemocy uznajesz za najlepszą?
Cyberprzemoc to forma agresji, w której osoba używa internetu i innych technologii cyfrowych do celowego szkodzenia innym.
Cyberprzemoc to działanie, które ma na celu zastraszenie, obrażanie, szkalowanie lub upokarzanie innej osoby przy użyciu internetu.
Cyberprzemoc to agresywna i niemoralna działalność w cyberprzestrzeni, która szkodzi innym ludziom i narusza ich godność.
Cyberprzemoc to atak na godność, prywatność lub bezpieczeństwo innej osoby w środowisku online, który ma na celu zranienie i szkodzenie ofierze.
Cyberprzemoc to forma przemocy związana z użyciem komputerów, urządzeń mobilnych i internetu, która może prowadzić do poważnych skutków emocjonalnych i fizycznych dla ofiary.
Cyberprzemoc to aktywność w sieci, która narusza prawa człowieka i szkodzi innym osobom, na sposób taki jak zastraszanie, nękanie lub szkalowanie.
Cyberprzemoc to celowe i agresywne zachowanie, które ma na celu naruszenie prywatności, godności lub bezpieczeństwa innej osoby w środowisku online.
Uważam, że żadna z definicji nie jest poprawna, więc żadna nie może być najlepsza.

Reklama
141 Super!
Zauważyłeś literówkę lub błąd? Napisz do nas.

Komentarze sameQuizy: 13

WDS

WDS

•  AUTOR

Autor quizu: M
Autor miniaturki: Rilla

Odpowiedz
WDS

WDS

•  AUTOR

Autor quizu: M
Autor miniaturki: Rilla

Odpowiedz
ZnienawidzonyRealista

ZnienawidzonyRealista

Należyty respekt dla twórcy za włożenie wkładu w swoją pracę i stworzenie wielu odpowiedzi w celu dokładnego wyrażenia swojego poglądu.

ACZKOLWIEK

Niesamowicie bawią mnie udzielone odpowiedzi.
Na ten moment, 51% osób jest absolutnie
✨✨𝒅𝒆𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍✨✨
obecny system prawny nie jest sobie w stanie poradzić z realnymi problemami jak kradzieże, morderstwa czy pobicia, ze względu na skorumpowany i wadliwy dział sądownictwa.
A wy oczekujecie, że ktoś dostanie wyrok za wyzwiska w internetach xDD

Swoją drogą, jak bardzo niepewny i nieporadny musi być człowiek, aby nie móc znieść złego słowa na jego temat wypowiedzianego przez nieznajomą osobę w mediach społecznościowych ?

Pokolenie płatków śniegu popada w coraz większe delirium samooceny.

Odpowiedz
4

M....

@ZnienawidzonyRealista zgadzam się, nie należy się przejmować wyzwiskami w internecie

Odpowiedz
selkov

selkov

Największą cyberprzemocą jest propaganda

Odpowiedz
5
dragon_up

dragon_up

Super głosowanie na tak ważny i aktualny temat 👍

Odpowiedz
4
Kimflive

Kimflive

Bardzo dobrze, że poruszyłaś/eś ten temat.
😁👍

Odpowiedz
2
.Missisipi

.Missisipi

Nie chciało mi się aż czytać tych odpowiedzi pod koniec… Widać że włożone jest dużo pracy, super głosowanie!

Odpowiedz
5

B...a

Świetne głosowanie :3

Odpowiedz
3
WDS

WDS

•  AUTOR

@Banan2000 💗💗
R.

Odpowiedz
2
PsychoFanGirl

PsychoFanGirl

Świetne głosowanie <3
Jestem pewna, że na pewno będzie na SG

Odpowiedz
3
WDS

WDS

•  AUTOR

@LoveSick. 💗💗
R.

Odpowiedz
2
mellien

mellien

Świetny quiz, bardzo dopracowany i staranny 🧡 ja nie życzę, ja wiem, że będzie na SG ❣️

Odpowiedz
3
WDS

WDS

•  AUTOR

@NatNaw 💗❤️
R.

Odpowiedz
2

Nowe

Popularne

Kategorie

Powiadomienia

Więcej