Żyjesz rzeczywistością czy marzeniami?

Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.
Zauważyłeś literówkę, błąd ortograficzny lub stylistyczny? Napisz do nas.
Sprawdź najnowsze posty na Instagramie! @samequizy

Komentarze sameQuizy: 20

AlexanderSeverus

AlexanderSeverus

Żyjesz marzeniami, królewno.
Chyba królu xd

Odpowiedz
Ekreya

Ekreya

Marzenia…

Odpowiedz
Margo0364

Margo0364

Marzeniami.
Hmm, raczej mam problem, bo łączę rzeczywistość z myślami i nie zawsze wiem co jest prawdziwe, ale chodzę do psychologa xD

Odpowiedz
Shadow_Galaxy

Shadow_Galaxy

Żyjesz marzeniami, królewno.

Aha, spoko, fakt – żyję marzeniami, ale swoimi i do tego nie czekam na zbawienie.

Odpowiedz
Juleczka.123

Juleczka.123

Żyjesz marzeniami, księżniczko! Jej xd

Odpowiedz
LonelySoul

LonelySoul

5 pytań i od razu stwierdza? heh

Odpowiedz
Selwa

Selwa

Żyjesz marzeniami, królewno.
Może… ale na pewno nie tylko nimi.
Świetny quiz, bardzo mądry i daje do myślenia 😉

Odpowiedz
ChibiGirl

ChibiGirl

Żyjesz rzeczywistością, śliczna.
To, co myślimy o sobie, staje się dla nas prawdą.
Jestem prze­ko­nana, że każdy, ze mną włącz­nie, jest cał­ko­wi­cie odpo­wie­dzialny za wszystko w swoim życiu, tak najlepsze, jak i naj­gor­sze. Każda powstała w nas myśl two­rzy naszą przyszłość. Każdy z nas two­rzy swoje doświad­cze­nia dzięki wła­snym myślom i uczu­ciom. Myśli i wypo­wie­dziane słowa kreują nasz los. Sami two­rzymy pewne sytu­acje, a potem negu­jemy naszą moc, obwi­nia­jąc za wła­sną fru­stra­cję innych ludzi. Nie ma osoby, miej­sca lub rze­czy, które mia­łyby wła­dzę nad nami, ponieważ tylko MY two­rzymy myśli w naszym umy­śle. Two­rzymy nasze doświad­cze­nia, naszą rze­czywistość i wszystko, co się z tym wiąże. Jeśli w naszych umy­słach stwo­rzymy pokój, har­mo­nię i rów­no­wagę, znaj­dziemy je rów­nież w życiu. Wszech­świat zawsze wspiera każdą myśl, którą zechcemy pomy­śleć i, w którą zechcemy uwie­rzyć. Mówiąc ina­czej, nasza pod­świa­do­mość akcep­tuje wszystko, co wybie­rzemy budu­jąc nasze prze­ko­na­nia. To zna­czy, że to, w co wie­rzę myśląc o sobie i życiu, staje się dla mnie prawdą. Wybrane przez Cie­bie myśli o sobie i życiu stają się prawdą dla Cie­bie. Nie jeste­śmy niczym ogra­ni­czeni w naszym myśle­niu.
Skoro już to wiemy, cał­kiem sen­sowny staje się wybór stwier­dze­nia: „Wszy­scy są zawsze pomocni”, zamiast: „Ludzie zawsze się mnie cze­piają”. Wszechobecna Moc ni­gdy nas nie osądza ani nie kry­ty­kuje. Ona nas akcep­tuje takimi, jakimi jeste­śmy, sprawiając, że żywione przez nas przekonania odzwier­cie­dlają się w naszym życiu. Jeśli chcę sądzić, że życie jest puste i nikt mnie nie kocha, na pewno potwier­dzi się to w moim życiu. Ale jeśli zechcę odrzu­cić to prze­ko­na­nie i powiem sobie: „Miłość jest wszę­dzie, kocham i jestem godna miło­ści”, będę trwała przy tej myśli i powta­rzała ją wielokrotnie, to sta­nie się ona dla mnie prawdą.
Tak 😊🙂

Odpowiedz
Teczowa_Muffinka

Teczowa_Muffinka

Żyjesz marzeniami, królewno.
Przed­kła­dasz marze­nia nad rzeczywistość, trwasz w nie­re­al­nym świe­cie wła­snych marzeń.

Bywa, że się gubisz, za dużo wiary kładąc w mapy nary­so­wane przez innych, kiedy wie­rzyć wypa­da­łoby tylko w sie­bie. Za bar­dzo cze­kasz na przysłowiowe zba­wie­nie, zamiast samemu coś zbu­do­wać. W skle­pie kupujesz dra­binę, żeby tak jak inni, wdra­pać się na szczyt, a w domu przecież masz schody. O ile pro­ściej jak żyje się swo­imi marze­niami! O ile pewniej budo­wać swoje fun­da­menty, a na tym sta­wiać dom, co to nawet wilk z płu­cami jak mara­toń­czyk, nie ma bata, nie zdmuch­nie. Zasta­na­wiasz się skąd w Tobie ta potrzeba pod­pa­try­wa­nia, naśla­dow­nic­twa, zacho­wań na bazie kopiuj-wklej. Potem jakiś taki krzywy kolaż wycho­dzi, bez rąk, nóg, cyc­ków, nawet nie ma na czym oka zawie­sić. Po co wpy­chać sie­bie w ramy, skoro to styl nie nasz i kolor jakiś obcy. Dla­czego tak chęt­nie robisz sobie krzywdę? Autorytety są w porządku, o ile traktujesz je jak bazę, odno­śnik, dodatek do swo­jej filo­zo­fii. Masz mózg, śmiało, zbu­duj coś swo­jego, zapra­gnij, zawalcz, zacznij żyć swo­imi marze­niami i dla odmiany, zre­ali­zuj je. Prze­szło Ci przez myśl, że na szczy­cie jest zimno, bra­kuje tlenu i spaść zupeł­nie łatwo? To może zdo­bądź inny teren, wypra­cuj swoje metody, wbij flagę w plażę i popijaj drinki. Zasłu­ży­łaś. To już jest Twoje. Podziel się wynikiem w komentarzu!

Odpowiedz
Emma15

Emma15

Żyjesz marzeniami, królewno.
Opis jest beznadziejny. Skoro ktoś jest marzycielem to nie znaczy że czaka na innych. Można mieć własne marzenia. Jak to czytałam to czułam jakby ktoś mnie krytykował za nic.

Odpowiedz
4
Jednorozec_Gryffindoru111

Jednorozec_Gryffindoru111

@Emma15 zgadzam się z tobą

Odpowiedz
1
Emma15

Emma15

@Jednorozec_Gryffindoru nareszcie ktoś ma takie same zdanie co ja 😊

Odpowiedz

Nowe

Popularne

Kategorie

Powiadomienia

Więcej